INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DANIEL IONASCU.ro

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele sunt colectate la cererea clientului in vederea consultantei, comunicarii telefonice, la solicitarea potentialilor clienti.

CE CATEGORII DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele cu caracter personal:
– codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate, data si locul nașterii, sexul, cetățenia, starea civila, adresa (domiciliul/ reședința), telefonul/faxul, e-mailul, profesia, locul de munca, formarea profesionala, studiile, situația economica si financiara, datele privind bunurile deținute, date privind garanțiile oferite, funcția deținuta, expunerea politica, voce, imagine, semnătura.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Scopul prelucrarii datelor este pentru a preveni furtul de identitate si pentru a asigura identificarea corecta a reprezentantilor legali ai clientilor persoane fizice sau juridice.
Aceste date sunt prelucrate de către Cabinet în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru: a) realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale, coroborat cu legislația privind cunoașterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finanțării terorismului – Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului si Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism;
b) realizarea activitatii de reprezentare juridica, constituire parte civila, expertize judiciare cu scopul apararii drepturilor cabinetului in instante conform art. 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor;
c) scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;
d) pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor conform art. 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Instantele de judecata competente solutionarii

NECESITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In situația in care refuzați prelucrarea datelor menționate pentru scopurile stipulate la literele a/d de mai sus DANIEL IONASCU.ro este in imposibilitatea initierii de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât este in imposibilitatea de a respecta cerințele reglementarilor speciale in domeniul de activitate privind cunoașterea clientelei, cerințele prudențiale si a altor reglementari legale, inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de către DANIEL IONASCU.ro de a încheia / derula /executa contractul solicitat de dumneavoastră.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces permis doar personalului autorizat.

PERSOANELE ÎMPUTERNICITE SI DESTINATARII DATELOR
Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizata, reprezentanții persoanei vizate, alți partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise), precum si alte entitati, cum ar fi dealeri, furnizori, intermediari agreati de client.
De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competentelor acestora si legislației aplicabile, cum ar fi Banca Naționala a României, ANAF, ANABI, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, autoritati judecatoresti etc.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de retragere a consimţământului, dreptul de a obţine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării (sub rezerva anumitor excepții), dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrărilor (sub rezerva anumitor excepții).
a) Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
b) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care DANIEL IONASCU.ro nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
c) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.
d) Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.
e) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
f) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite DANIEL IONASCU.ro verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care DANIEL IONASCU.ro nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.
h) Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.
i) De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.
Datele cu caracter personal colectate de catre DANIEL IONASCU.ro vor fi prelucrate:
(i) pe toata perioada executarii contractului,
(ii) ulterior incetarii contractului, pentru o perioada de 3 ani,
(iii) ulterior expirarii perioadei de 3 ani, in cazul in care pastrarea Datelor Personale colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de aceasta.
Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro
Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.
Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi, in orice moment, in scris, cabinetul cu o solicitare in acest sens, la adresa: danielionascu.oficial2020@gmail.com

Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre DANIEL IONASCU.ro, am fost informat si ca pot accesa Politica privind prelucrarea datelor personale de pe site-ul www.dataprotection.ro